Loometoetused

VABAKUTSELISE LOOVISIKU LOOMETOETUS
 
 
Vabakutseliste loovisikute ning loomeliitude toetamist reguleerib Loovisikute ja loomeliitude seadus (LLS). Seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning parandada loomeliitude kaudu loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.
 
Kui vabakutselise loovisiku loometööga seotud tegevuses on tekkinud periood, mil tema sissetulek ei ületa poolt Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus, võib ta esitada liidu juhatusele vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse.
 
Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub ühte tunnustatud loomeliitudest ja vastab LLS tingimustele, on õigus saada loomeliidu kaudu loometoetust kuus kuud, võimalusega pikendada toetuse perioodi veel kuue kuu võrra. Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus.
 
Toetuse saamiseks peab vabakutseline loovisik esitama taotluse oma loomeliidule. Juhul kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ning pole teinud avaldust, et tema kohta arvestataks toetust vaid ühele loomeliidule, tuleb taotlus esitada kõigile loomeliitudele, mille liige ta on.
 
Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
 
 1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
 2) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;
 3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
 4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
 5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
 6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
 7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.
 
Tähelepanu!
 
Eriolukorrast tulenev seaduse ajutine muudatus
 
- Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel kuni ühe LLS § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses (ehk kuni 584 eurot);
 
- Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist võib erinevate tulumaksuga maksustatud sissetulekute summa toetuse saamise ajal olla kuni ühe miinimpalga ulatuses kuus ehk kuni 584 eurot (NB! loometoetuse saaja ei tohi siiski olla avalikus teenistuses ega töötada töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel). Samuti võib lisaks teenida tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu;
 
- Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei kohaldata loovisiku suhtes nõuet, et toetuse korduvaks taotlemiseks peab eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat (LLS § 18 lõike 7 teine lause).
 
Muudatused kehtivad alates 20. aprillist 2020 kuni 180 päeva peale eriolukorra lõppu.
 
Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik loomeliidu juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku taotluse ja CV Eesti Kunstnike Liidu juhatusele. Palume avaldused saata e-posti aadressile mari-liis.tammi [at] eaa.ee (subject: mari-liis.tammi%40eaa.ee, body: mari-liis.tammi%40eaa.ee) . 
 
Lae avalduse blankett alla siit: Avaldus 
 
Loometoetuse määramise otsustab loometoetamise määramise komisjon 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Loometoetust makstakse üks kord kuus.
 
EKL loometoetuste ja stipendiumite komisjon: Elin Kard (esinaine), Vano Allsalu, Heie Treier, Kaire Rannik, Maria-Kristiina Soomre (Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium).
Loovisikute ja loomeliitude seaduse koordinaator on Mari-Liis Tammi.
 
 
Tagasi üles