COVID-19: info ja nõuanded

Kultuurivaldkonna organisatsioonide ühispöördumine

312 Eesti disainiettevõtte ühine pöördumine EV kriisikomisjonile!​

Elin Kard eriolukorrast Kunstiministeeriumi saates

 
 
ABI LOOVISIKU TOETUSEST
 
Sissetulekute puudumisel ja majanduslikesse raskustesse sattumisel on võimalik taotleda loovisiku toetust. Lisainfo on leitav siit
 
Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
 
1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele 
     eelnenud kuul;
3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes;
4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool loovisikute ja loomeliitude seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.
 
Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus.
 
Juhul kui teate professionaalsete kunstnike seas kedagi, kes vajab abi, aga liitu ei kuulu, siis saab toetust taotleda seaduse raames läbi kultuuriministeeriumi, täpsemad juhised ja taotlusvormi leiab ministeerium kodulehelt: https://www.kul.ee/et/loomeliidud-ja-vabakutseliste-loovisikute-loometoetus
 
 
TEADMISEKS: TOETUSED JA ABI LOOMEETTEVÕTJALE
 
Praegu kogu maailmas toimuv ning Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukord mõjutab negatiivselt väga paljusid eluvaldkondi, teiste hulgas on tugevasti häiritud tegevus kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas – seda eriti loomingu esitlemise ja teoste müügi osas. Juhime teie tähelepanu viimastel päevadel Eestis välja kuulutatud toetusmeetmetele ja –võimalustele, mis rakenduvad väikeettevõtjatele sõltumata nende tegevusvaldkonnast.
 
1) Töötasu hüvitis
Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.
 
Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot. NB! Töötasu hüvitist makstakse töölepingu (mitte käsunduslepingu) alusel töötamise korral.
 
Hüvitist saab taotleda sõltumata ettevõtte suurusest (st see rakendub ka mikroettevõtjatele) juhul, kui on täidetud vähemasti kaks järgnevatest tingimustest:
- tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
- tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
- tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.
 
Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi (märts-mai 2020) jooksul. Toetusmeetme tingimuste ja reeglite kohta loe lähemalt https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis
 
2) Maksu- ja Tolliamet: toetus FIEle sotsiaalmaksu tasumisel ja ettevõtte maksuvõla intressivabastus
Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla.
 
Riik kannab FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa nende Maksu- ja Tolliametis (MTA) olevatele ettemaksukontodele. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas koheselt või tulevikus ja võib selle küsida oma pangakontole. Toetusmeetme tingimuste ja reeglite kohta loe lähemalt https://www.emta.ee/et/uudised/riik-toetab-fie-sid-sotsiaalmaksu-tasumisega
 
Nii FIE-dele kui ka teistele maksumaksjatele ei arvutata ega määrata kahe kuu jooksul ehk 1. märtsist kuni 1. maini, maksuvõlgadelt intresse ja neid ei tule ka hiljem tasuda. Kõik deklaratsioonid tuleb siiski õigeaegselt esitada ja kui vähegi võimalik, ka maksud ära maksta. Loe lähemalt https://www.emta.ee/et/uudised/eriolukorras-peatatakse-maksuvolgade-intr...
 
MTA juhised eriolukorra poolt mõjutatud ettevõtetele on leitavad https://www.emta.ee/et/eriolukord
 
3) Kredex
KredEx aitab koroonaviiruse Covid-19 tõttu raskustesse sattuvaid ettevõtteid läbi uute kriisimeetmete. Esimese meetmepaketina hakkab KredEx olukorra leevendamiseks pakkuma järgmisi uusi teenuseid:
1) Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks ja uute laenude väljastamiseks.
2) Erakorraline laen. Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele vajadusel erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks või investeerimislaenu, et ära kasutada koroonapuhangu poolt loodud ja ka teisi uusi ärivõimalusi.
3) Täiendav tagatisfond laenukäenduste pakkumiseks.
 
Kredexi kriisimeetmete kohta loe lähemalt https://www.kredex.ee/et/koroona
 
4) Esmane õigusabi
Eesti Kunstnike Liit võimaldab oma liikmetele tasuta esmast õigusabi, mida osutab kogenud jurist Vahur Glaase. Juristi teenus sisaldab professionaalseid nõuandeid nii loomevaldkonna ja -ettevõtlusega haakuvates (nt autoriõiguse, kunstiteoste tellimise ja teostamisega seotud lepingute, töölepingute, erialaste koostöölepingute jmt) kui eraelulistes (perekond, vara, üürisuhted jne) küsimustes.
 
NB! Seoses eriolukorraga oleme laiendanud eelnimetatud teenust ka neile kunstnikele, disaineritele ja loomeettevõtjatele, kes ei ole EKLi liikmed, kuid rendivad ruume EKLi hoonetes (Pärnu mnt 154, Vabaduse v 6 ja 8, Hobusepea 2).
 
Õigusabi osutatakse eelregistreerimisega vahur [at] glaase.ee või telefonil 5091212 vastavalt kokkuleppele kas kohapeal (õigusbüroo Ignatius, Hobusepea 2 II korrus) või elektrooniliste sidevahendite kaudu. Esmane õigusabi hõlmab kaasuse arutelu ja nõuannet, kuidas seda oleks õiguslikult mõttekas lahendada. Loe lähemalt http://www.eaa.ee/esmane-oigusabi
 
 
ARSTIABI KRIISI AJAL
 
Mis saab, kui tervisekindlustust pole, aga vajate arstiabi kas seoses koroonaviirusega või muude tervisemuredega?
 
Haigekassa tasub ravikindlustamata inimeste koroonaviirusega seotud kulud, täpsema informatsiooni leiate siit.
 
Koroonaviiruse kahtluse korral rahastab ravikindlustamata inimeste vältimatut abi ja perearsti suunamisel testide tegemist haigekassa. Inimesed, kel pole perearsti, saavad abi küsida lähimast perearstikeskusest. See puudutab koroonaviiruse ravi haiglas ja ka perearsti määratud teste.
 
Viirusega seotud küsimuste korral leiate informatsiooni siit.
 
Tavapärast ambulatoorset abi osutavad vajadusel kindlustatud ja ravikindlustuseta isikutele erakorralise meditsiini osakonnad ja Tallinna elanike registrisse kantud isikutele Lääne-Tallinna Keskhaigla Nõmme tervisekeskus.

 

EESTI KULTUURKAPITALI NÕUKOGU PÖÖRDUMINE JA ERIMEETMED KRIISI LEEVENDAMISEKS

Eristipendium

Et säilitada raskustesse sattunud loome- ja spordiinimeste tegevus ka viirusepuhangust tingitud kriisis, kehtestas Kultuurkapitali nõukogu eriolukorra kehtimise ajaks meetme, millega on sihtkapitalidel ja maakondlikel ekspertgruppidel õigus eraldada ka jaotuste vahelisel ajal omal algatusel eristipendiume valdkonna ja/või maakonna tunnustatud loome- ja spordiinimestele loomingulise või sportliku tegevuse säilitamiseks. Ekspertgruppide eristipendiumi piirmääraks on kuni 500 eurot ning sihtkapitalidel kuni 2000 eurot.
 
Eriolukorrast mõjutatud kultuuri- ja sporditegelastele eristipendiumi määramiseks saavad ettepanekuid teha kõik Kultuurkapitali tegevusvaldkondadega seotud juriidilised ja füüsilised isikud, sealhulgas ka abivajajad ise ning neid saab esitada alates 6. aprillist kuni 30. aprillini (kella 23.59) Kultuurkapitali kodulehel 6. aprillil avaneva lingi kaudu https://www.kulka.ee/avalik-teave/ettepanek .
 
Eksperdid teevad eristipendiumide algatamise otsuseid sihtkapitali või maakondliku ekspertgrupi rahalistest võimalustest lähtuvalt.
 
Ravimitoetused
 
Kultuurkapitali nõukogu kehtestas võimaluse anda taotlusvoorude vahelisel ajal eriolukorra kehtimise ajal ka ravimitoetusi.
 
 
Nõukogu soovitused Kultuurkapitali korralistest taotlusvoorudest taotlejatele:
 
2020. aasta I taotlusvooru tulemuste põhjal ning 20. mail saabuvat järgmist taotlemise tähtaega silmas pidades, annab Kultuurkapitali nõukogu taotlejatele järgmised soovitused:
 
  • kui I voorust rahastamata jäänud projekt toimub pärast 20. mai taotlustähtaega, on võimalik see esitada 2020. aasta II taotlusvooru koos täiendava infoga ürituse toimumise tõenäosuse kohta;
  • juhtudel, kui kriisi mõju projektis kavandatud tegevuste elluviimisele või tegelikule maksumusele on ebaselge, soovitame taotlemine esialgu edasi lükata ja taotleda pärast olukorra selginemist;
  • tegevusi kavandades on oluline silmas pidada kriitilist aega ning nii esinejate, publiku kui ka teiste seotud osapoolte terviseriske ja hoiakuid (sh lapsevanemad, rahvusvahelised koostööpartnerid jt), et vältida kommunikatsiooniriske ning koostöösuhete pingestumist;
  • taotlejatel, kes said I vooru tulemusena oma taotlusele positiivse rahastamise otsuse, mille puhul lähiajal selgub, et kriisi mõjud on siiski arvatust suuremad, palume toetusest loobuda ja uuesti taotleda siis, kus asjaolud on selginenud.
 
I taotlusvooru tulemused avalikustatakse Postimees on-line`is ja Kultuurkapitali kodulehel  8. aprillil.
Kultuurkapitali järgmised korralised taotlusvoorud sel aastal on tähtaegadega 20. mai, 21. august ja 20. november.

Kes saavad küsida kulka eristipendiume?

 
Kriisiabi kunstivaldkonna ettevõtetele
 
– Kunstivaldkonnas tegutsevatel juriidilistel isikutel on võimalik toetust saada Kultuuriministeeriumi erakorralise abi meetmest. Toetust saab taotleda taotluse esitamisele eelnevalt vähemalt 6 kuud tegutsenud organisatsioon, mis tegeleb näitusetegevuse korraldamisega või kunstialase tugiteenuse pakkumisega professionaalsetele kunstnikele või kunstiasutustele Eestis (näiteks stuudio- või tootmisruumide rendile andmine, teenuste pakkumisega produktsiooni, näitusetegevuse või arendustegevuse alal). Meetmest toetatakse organisatsiooni põhitegevusega seotud vältimatute kulude katmist, mis on tekkinud kriisi ajal ja/või mille katmiseks planeeritud tulud on kriisiga seonduvalt oluliselt vähenenud. Toetuse andmist reguleeriv määrus on kättesaadav siit. Taotlemise täpse info ja tingimused leiab siit. Taotlemise tähtaeg on 18. mai 2020.
 
– Kunstivaldkonna turismiatraktsioonidel ja muuseumitel, mis pakuvad külastajatele teenuseid, on võimalik taotleda kahjude hüvitamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest. Toetust saab taotleda hiljemalt 1.02.2020 äriregistris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik (nt OÜ), FIE, KOV üksuse asutused või MTÜ, kelle käive on võrreldes aastataguse käibega 40% langenud. Toetuse suurus saab olla 50% turismiatraktsiooni 2019. a märts-juuni käibest ja toetuse suurus on 2000-50 000.-. Taotleda saavad ka vähem kui aasta lahti olnud asutused, kellele lisanduvad eritingimused. Täpsemad tingimused ja taotlemise info leiab siit.
 
–Kunstivaldkonna äriühingud ja FIEd saavad ühekordselt taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetust. Ettevõtetel peab olema 1-49 töötajat ning 2019. a käive peab olema 20 000-100 000.-. Kuni 40 000 käibega ettevõtte toetus on 3000.- ning suurema käibega ettevõtte ühekorde toetus on 5000.-. Antud toetust ei saa taotleda mittetulundusühingud ega sihtasutused. Lisanõuete ja taotlemise info leiab siit. Kui ettevõttele sobivad mõlemad EASi toetusmeetmed, siis tuleb ettevõttel endal valida, milline abi ettevõtet kõige paremini aitab, kuna abi on ettevõtte kohta ühekordne.
Back to top