Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus kuulutab välja 59. rahvusvahelise Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni konkursi

04.02.2020

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus kuulutab välja 59. rahvusvahelise Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni konkursi. Projektide esitamise tähtaeg esimesse vooru on 20. märtsil 2020 kell 12.00.
 
Võrreldes eelmiste aastatega on konkursi tingimused muutunud. Et innustada rohkem kandidaate välja pakkuma näituseprojekte, vähendada kunstnikele konkursiga seonduvat töömahtu ja lihtsustada kandideerimisprotsessi, on 2021. aasta Eesti paviljoni konkurss muudetud kahevooruliseks ning oma ideid saavad esitada ka kunstnikud ja kuraatorid eraldi. Kunstnikul ei pea esimeses voorus olema kokkulepet kindla kuraatoriga, julgustame oma visiooniga välja tulema ka üksikisikuid.
 
Esimese vooru jaoks ootame kunstnikelt ja/või kuraatoritelt vabas vormis motivatsioonikirju, mis kirjeldaks lühidalt, miks soovitakse esindada Eestit 59. Veneetsia biennaalil, tuues välja ja põhjendades teemasid,  millega soovitakse Eesti paviljoni näitusel tegeleda (kavandatava näituseprojekti potentsiaalne teemapüstitus ja peamine idee) ning tutvustaks kandidaadi senise loomingu fookust.
 
Motivatsioonikirjade ja portfoolio põhjal teeb žürii valiku ja kutsub teise vooru kaks kuni neli kandidaati või kooslust, kellel avaneb võimalus oma ideega edasi töötada ja esitada kuu aja jooksul põhjalikum näituseprojekti kavand, mis sisaldab juba täpsemat kirjeldust kavandatavast näitusest ja teostest. Konkursi teine voor on tasustatud.
 
Teises voorus võrdleb žürii edasi arendatud projekte ning teeb nende seast vastavalt hindamiskriteeriumitele (vt altpoolt) lõpliku valiku, mis arendatakse Eesti paviljoni näituseks koostöös Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega, tarvidusel laiendades töögruppi vastavalt projekti vajadustele.
 
Konkursi mõlemad voorud on konfidentsiaalsed, kandidaatide nimed ega taotlused ei ole avalikud, välja kuulutatakse vaid paviljoni ekspositsiooni võiduprojekt.
 
Konkursi tingimused:
Esimesse vooru on oodatud vabas vormis sooviavaldused nii üksikisikutelt kui kooslustelt.
Taotluse esitaja peab olema füüsiline isik. Vähemalt üks taotluse esitajatest peab olema Eesti kodanik või resident.
Kuna žürii on rahvusvaheline, palume kirjalikud materjalid esitada inglise keeles.
Esimesse vooru tuleb esitada vähemalt 3600 tähemärgi (kuid mitte rohkem kui 6000 tm) pikkune motivatsioonikiri, mis tutvustaks kavandatava näituseprojekti potentsiaalset teemapüstitust ja peamist ideed. Lisatud peab olema ka kunstniku portfoolio, mis sisaldab valitud projekte vähemalt viimase viie aasta lõikes. Soovi korral võib lisada ka esialgse visiooni näitusele tulevatest teostest.
Teises voorus hinnatakse esimese vooru põhjal välja valitud osapoolte edasi arendatud tervikprojekte, projekti esitamisel kinnitavad kõik osalejad oma nõusolekut projekti elluviimiseks allkirjaga.
Kõik esimese vooru materjalid tuleb esitada Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusele (post [at] cca.ee või Vabaduse väljak 6, Tallinn) hiljemalt 20.03.2020 kell 12.00
Projekte hindab rahvusvaheline žürii. Žürii täpne koosseis kinnitatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui esimese vooru tähtaeg ja avaldatakse KKEKi kodulehel. Žürii liikmed ega nendega seotud isikud konkursil osaleda ei tohi.
 
Hindamiskriteeriumid:
Näituseidee aktuaalsus kaasaegse kunsti kontekstis
Projekti ainulaadsus, terviklikkus ja läbimõeldus
Näituseidee rahvusvaheline haare ja potentsiaal kõnetada rahvusvahelist publikut
Projekti panus Eesti kunstimaastikule
Projektis osalejate professionaalsus ja varasemad kogemused
Projekti teostatavus (eelarve ja mastaabi realistlikkus)
 
Õiguslikud suhted:
KKEK on Eesti ekspositsiooni vastutav korraldaja Veneetsia biennaalil. KKEKi tiim korraldab ekspositsiooni organisatoorse ja tehnilise elluviimise ning osaleb projekti sisulises ettevalmistuses.
Kunstniku, kuraatori ja KKEKi vahelised suhted sätestatakse lepinguga, milles tuuakse välja osapoolte õigused ja kohustused.
 
Avalikkusele teeb KKEK teatavaks vaid konkursi võitja(d) ja võiduprojekti sisu koos žürii põhjendusega, teiste konkursil osalejate isikud ning projektide sisu on konfidentsiaalsed.
Võidutöö teostamiseks teeb võitja koostööd KKEKiga. Vastutava korraldajana jääb KKEKile õigus teha ettepanekuid projekti arendamiseks ning täiendavate koostööpartnerite kaasamiseks eelarve piires.
KKEK jätab endale õiguse teha projekti realiseerimise üksikasjades muudatusi, mis on objektiivselt põhjendatud või tingitud keskusest mitteolenevatest asjaoludest.
 
Meelespea!
Laekunud avaldused läbivad saabumise päeval esialgse kontrolli. Vajadusel palub KKEK avalduse esitajatelt täiendavaid materjale või esitatud materjalide täpsustamist kahe tööpäeva jooksul.
Soovitame avaldused esitada võimalikult varakult eelkonsultatsioonideks ning vajalike täienduste õigeaegseks sisseviimiseks. Tulekul on ka infotund. Hilinenud avaldusi ei arvestata! Võiduprojekt tehakse teatavaks mai lõpus 2020.
Veneetsia biennaal on vanim ja suurim rahvusvaheline kunstisündmus. Eesti osaleb biennaalil rahvuspaviljoniga alates aastast 1997. Eesti ekspositsiooni korraldajaks on SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Eesti osalemist Veneetsia biennaalil rahastab Kultuuriministeerium. 59. Veneetsia biennaal toimub maist novembrini 2021.
 
Küsimused ja täiendav info:
Maria Arusoo
Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissar
E-post: maria [at] cca.ee
 
Pressikontakt:
Kaarin Kivirähk
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse kommunikatsioonijuht
E-post: kaarin [at] cca.ee
 
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Vabaduse väljak 6
10146 Tallinn
Tel: +372 631 4050
Tagasi üles